Obchodní podmínky eshopu

1. Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sprchygelco.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Nabízený sortiment na těchto stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na objednávkovém formuláři. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytné informace potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. dodací adresu, fakturační údaje atd.). Objednávka je návrhem kupní smlouvy a stává se závaznou pro obě strany okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy

3. Cena a způsob platby

A. Platba na dobírku - při dodání zboží přepravcem
B. Platba hotovostní - při osobním převzetí

4. Dodací lhůta

Zboží, které je skladem, expedujeme do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky (dle přepravních podmínek dopravce). Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty, pokud zboží není skladem.

5. Dodací podmínky

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

Možný je také osobní odběr v prodejně prodávajícího. V takovém případě se doprava neučtuje. 

Pokud je zboží dodáváno na adresu kupujícího, pak je k ceně zboží připočítána cena za dopravu. Podrobnější informace v sekci Doprava - ceny.
Pokud je součet Vašeho nákupu nad 3.000 Kč včetně, je doručení zdarma. Při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč je cena dopravy stanovena podle zvoleného způsobu platby.

6. Záruka servis

Na dodané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě výrobků. Záruční lhůta činí min. 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, nesprávným používáním v rozporu s návodem. Reklamace se rovněž nevztahuje na poškození vzniklé mechanicky nebo čištěním jiným než uvedeným přípravkem a způsobem. O oprávněnosti takové reklamace rozhoduje servisní reklamační technik. 
servis@gelcocz.eu

 - Kontrola zboží při jeho převzetí
Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče rozbalte zboží z originálních obalů a přesvědčete se, že je zboží které jste obdrželi nepoškozené. Pokud je zboží poškozené, sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte,
Napište na náš email z jakých důvodů jste zásilku nepřevzali, případně co je na převzaté zásilce poškozeno. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

7. Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Reklamační řád

Dle občanského zákoníku §612 a násl. ve smyslu ust. §13 a §19 ZÁK. č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 104/95 Sb.

Prodávající odpovídá za to, že zboží odpovídá závazným technickým normám a že je schváleno k uvádění do prodeje. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace v rozporu s dodaným návodem k obsluze, jakož i obecně známými pravidly. Též nenese odpovědnost za vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku, za vady způsobené běžným opotřebením výrobku, mechanickým poškozením, za vady způsobené v důsledku živelných pohrom či standardních jevů.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat při převzetí nebo v záruční lhůtě.

Kupující uplatňuje reklamaci zboží u prodávajícího. Původ zakoupeného zboží kupující prokazuje prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem, v opačném případě nebude reklamace uznána.

Reklamační řízení nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace.

Kupující převzetím zboží stvrzuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem.

9. Doprava a ceny

Doprava společností PPL

při objednávce zboží nad 3000,- Kč je doprava zdarma

do 3000,- Kč  je účtována doprava 145,- Kč 

u zlevněného zboží se do zahraničí účtuje k ceně zboží i doprava dle aktuálních cen a vzdálenosti

V současné době je možné v našem internetovém obchodě platit následujícím způsobem:

 • platba dobírkou (při převzetí zboží)
 • platba v hotovosti (při osobním odběru zboží v naší provozovně)Pokud kupující zvolí formu úhrady dobírkou, bude mu po uhrazení doběrečného předána faktura-daňový doklad zároveň se zbožím.

Pokud kupující zvolí formu úhrady v hotovosti, bude mu faktura (či prodejka) daňový doklad předána po jejím kompletním uhrazení při osobním převzetí zboží v naší prodejně.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládádní cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

11. Vrácení zboží

Zboží zakoupené v internetovém obchodě lze dle zákona vrátit prodávajícímu do 14 dnů bez udání důvodů. K tomu je však potřebné splnit následující podmínky:
vrácené zboží musí být:

 • nepoužité
 • nepoškozené
 • v původním obalu
 • s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
 • nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno do speciálního obalu
 • se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány - záruční list, manuál, kontrolní lístky atd.
 • vráceno v termínu stanoveném zákonem nejpozději však do 3 dnů po uplynutí zákonné 14denní lhůty


Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (e-mailem, faxem, dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14denní lhůty od převzetí zboží.

Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět na adresu prodávajícího současně s odstoupením od kupní smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžádáno) - pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby.

Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na DOBÍRKU není možné! Všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

12. Omezení práva na odstoupení od smlouvy

I přesto, že kupující splní všechny podmínky pro vrácení zboží, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží platné. To platí v případě, kdy obchodník objednává u svého dodavatele zboží na zakázku přímo pro konkrétního zákazníka, a nemůže ho prodat nikomu dalšímu. V případě zájmu o odstoupení od smlouvy nás kontaktujte e-mailem.

13. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu  obchod@gelcocz.eu
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS  Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky.

Kontakt:
GELCO s.r.o.
Plynárenská 291
D-IČ: CZ27579506

e-mail: info@gelcocz.eu

bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 177090187/0600